نمایش 16 نتیحه

فیلتر
نمایش همه
بستن

انقلاب صنعتی (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۱۹)

ناسیونالیسم؛ ملیت‌خواهی (مجموعه تاریخ برای نوجوانان ۱۵)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

گاندی (مجموعه تاریخ برای نوجوان ۷)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

بولیوار؛ انقلابی بزرگ آمریکای لاتین (مجموعه تاریخ برای نوجوانان ۶)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

انقلاب امریکا (مجمومه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۱۶)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

لئوناردو داوینچی (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۴)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال
بستن

رایش هیتلر (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوان ۲۳)

خانواده (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوان ۵۷)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

انسان و دین (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوان ۱۴)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

نیه‌رره و نکرومه (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوان ۱۱)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال
بستن

روشنگری (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوان ۱۷)

انقلاب در ارتباطات (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۱۲)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

انقلاب علمی (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۱۰)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

استالین (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۴۵)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

صلح رومی؛ امپراطوری رم (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوانان ۵۸)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال

شهرها (مجموعه‌ی تاریخ برای نوجوان ۳۴)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال