زمینه روانشناسی صنعتی / سازمانی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

زلزله: پس از آن که زمین می‌لرزد

۲۵۰,۰۰۰ ریال

نقوش هندسی اسلامی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

تاریخ هنر جهان

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

زمینه جامعه شناسی کار

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار

۱۹۰,۰۰۰ ریال

مار و روباه – مقدمه ای بر منطق

درآمدی بر گویش شناسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

برخورد تمدن ها

۳۲۰,۰۰۰ ریال

هنر تحقیق علمی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ داروسازی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

فلسفه در عمل

۶۰۰,۰۰۰ ریال

توسعه و نابرابری

۲۷۰,۰۰۰ ریال

مدیریت پروژه

۶۰۰,۰۰۰ ریال

سر دلبران – معرفی چهره های معاصر

۴۰۰,۰۰۰ ریال