تاریخ هنر جهان

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار

۱۹۰,۰۰۰ ریال

سر دلبران – معرفی چهره های معاصر

۳۰۰,۰۰۰ ریال

برخورد تمدن ها

۲۵۰,۰۰۰ ریال

هنر تحقیق علمی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تاریخ علم – تبیین جهان هستی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر گویش شناسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

توسعه و نابرابری

۲۷۰,۰۰۰ ریال

فلسفه در عمل

۵۰۰,۰۰۰ ریال

مدیریت پروژه

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال

نقوش هندسی اسلامی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ داروسازی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

زلزله: پس از آن که زمین می‌لرزد

۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۵,۰۰۰ ریال

ذهن لامکان طب لامکان

۱۵۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی کار

۱۵۰,۰۰۰ ریال

زمینه روانشناسی صنعتی / سازمانی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

مار و روباه – مقدمه ای بر منطق