مجموعه کتاب کوچه

کتاب کوچه دانشنامه‌ی فولکلور زبان فاسی است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان، که در چندین جلد تدوین شده‌است. و تا پایان حرف «ح» منتشر شده است.
این دایره‌المعارف شامل دسته بندی‌هایی همچون امثال و حکم، بازی و ترانه، باورهای توده، ترکیبات، خوابگزاری‌ها، چیستان‌ها و … می‌باشد.

بزرگترین اثر پژوهشی وی مجموعه کتاب کوچه است که تاکنون 14 جلد از آن منتشر شده است، که یک جلد شامل قصه‌های کتاب کوچه است

کتاب کوچه – حرف ت و ث – دفتر دوم – جلد دهم

مجموعه کتاب کوچه

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کوچه – حرف ت – دفتر اول – جلد نهم

کتاب کوچه – حرف ب – دفتر اول – جلد چهارم

کتاب کوچه – حرف ج – جلد یازدهم

قصه‌های کتاب کوچه

۶۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب کوچه – حرف ب – دفتر دوم – جلد پنجم

کتاب کوچه حرف ح – جلد ۱۳

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کوچه – حرف پ – دفتر اول – جلد هفتم

کتاب کوچه – حرف الف – دفتر دوم – جلد سوم

کتاب کوچه – حرف آ – جلد اول

کتاب کوچه حرف چ – جلد ۱۲

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کوچه – حرف الف – دفتر اول – جلد دوم

حرف ب – دفتر سوم – جلد ششم

کتاب کوچه – حرف پ – دفتر دوم – جلد هشتم