همکاری با ما – ویژه مترجمین

  • برای ترجمه، کتاب‌های انتخابی باید از لحاظ اعتبار علمی و اعتبار نویسنده دارای ارزش قابل توجهی باشند – میتوانید برای کسب اطلاعات به سایت آمازون و یا دیگر سایت‌های رسمی مراجعه کنید.
  • مترجمین عزیز، ارسال رزومه اجباری میباشد.
  • برای شروع، یک فصل از ترجمه و متن اصلی به ایمیل انتشارات با موضوع ترجمه ارسال گردد.
  • پاسخ بررسی طی یک الی دو هفته برای شما ارسال می‌گردد. در هر دو صورتی که کار تایید و یا رد گردد.

مراحل همکاری با نشر - در صورت تایید کتاب

ارسال قرارداد و امضای طرفین
تنظیم و آماده‌سازی صفحه بندی اولیه
ارسال کتاب برای دریافت فیپا
بررسی ویراستار و اصلاح مجدد فایل توسط تیم صفحه بندی
ارسال فایل برای مترجم برای ویرایش نهایی
ارسال برای دریافت مجوز به ارشاد
آماده سازی جلد
دریافت مجوز چاپ کتاب و انتشار آن