حافظ عاشق و رند و …

۹۰۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ توصیفی رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

چگونه درباره چیزهای عجیب بیاندیشیم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

گزیده تاریخ تهران

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مذاکرات مجلس اول

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

باخ فیلسوف نغمه‌ها

۱۱۰,۰۰۰ ریال

روشنفکران و عالیجنابان خاکستری

یادداشت‌های امیر اسدالله علم

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال

با الی در واشینگتن: پانوشت سفر آمریکا

۷۰,۰۰۰ ریال

ذهن لامکان طب لامکان: فراتر از جسم و ذهن در عصر شفابخشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان

۱۱۰,۰۰۰ ریال

شاملو شناسی

تغذیه و ورزش مردان مریخی و زنان ونوسی

۲۲۰,۰۰۰ ریال