فرهنگ ایمونولوژی

دانش ژنتیک از گستردگی زیادی برخورداراست آنچنانکه به زیر شاخه های متعددی از قبیل ژنتیک انسانی،گیاهی، میکروب ها، مهندسی ژنتیک و تقسیم بندی شده است.وسعت ایت علم تنها به این گرایش ها محدودنبوده بلکه با علوم دیگری از قبیل بیوشیمی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوفیزیک ، ویروس شناسی ، ایمونولوژی ، بیوتکنولوژی و ..مرتبط است
پيشرفت سريع در زمينة ايمونولوژي باليني و تحقيقي، به علاوة تغييرات اساسي در مفاهيم ايمونولوژيكي در سال‌هاي اخير با تكامل تكنيكي لغات و اصطلاحات و در نتيجه تا حدودي سردرگمي همراه بوده است. به همين دليل اين كتاب در راستاي برآوردن نيازهاي علمي بيولوژيست‌ها، پزشكان يا بيوشيميست‌هايي كه خواستار دسترسي آسان به مفاهيم ايمونولوژيكي هستند تهيه شده است.

دانلود بخشی از کتاب فرهنگ ایمونولوژی

300,000 ریال

10 در انبار