||
||
داخل رو نگاه کنید
10 %
OFF

شش نظریه‌ای که جهان را تغییر داد

این کتاب بهترین مغزهای علمی تاریخ را معرفی می‌کند وبه توضیح هر کشف یا اختراع دانشمندی می‌پردازد که برای همیشه شیوه زندگی و نگرش ما را به جهان تغییر داد.
این کتاب کلید فهم بهتر جهان را به خواننده ارائه می‌دهد.
– نیوتون و جاذبه
– اینشتین و نسبیت
– هاوکینگ و سیاه‌چاله
– کوری و رادیواکتیویته
– تورینگ و کامپیوتر
– کریک، واتسون و DNA