|
|
داخل رو نگاه کنید
10 %

نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار

سازمان‌های دولتی ( NGO ها) نهادهایی نوپا هستند که در جامعه مدنی پابه عرصه فعالیتهای اجتماعی گذاشته‌اند و به قلمرو حوزه عمومی تعلق دارند که خود بازنمای مدرنیته است.

توسعه پایدار نیز مفهومی بالنسبه جدید است که از ربع آخر قرن میلادی  گذشته و به دنبال بحران‌های زیست محیطی ناشی از آرمان چیرگی یافتن انسان بر طبیعیت مطرح شد و به تدریج به مثابه یک ضرورت تمدنی اهمیت و بایستگی پیدا کرد.

فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در کنار تقویت جنبشهای زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرآیندهای توسعه ای نوین خاصه توانمندسازی و تأمین مشارکت‌های مردمی مفیدترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت برای توسعه پایدار و از آن طریق نیل به دموکراسی و لیبرالیسم است.

سازمان‌های غیر دولتی سازمانهای خصوصی، غیر انتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف‌های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری، عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند.

این سازمان‌ها شامل انواع جمعیت‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های مردمی هستند که در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی فعالیت می‌کنند و دامنه فعالیت‌های آن ها از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و اقلیت‌ها را شامل می‌شود.

نویسنده در پیشگفتار این اثر آورده است: خاستگاه تدوین این کتاب به انجام طرحی پژوهشی درباره NGO های ایرانی فعال در زمینه محیط زیست و توسعه کشاورزی و روستایی باز می گردد که به سفارش کمیته توسعه پایدر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت کشاورزی صورت پذیرفت.

کنکاشی در معانی و دلالت‌های مفاهیم اساسی، تاریخه سازمانهای غیر دولتی، ارزیابی هدف‌ها و روند فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، نقش سازمان‌های غیر دولتی در کاهش فقر و توسعه روستایی و کشاورزی، نقش سازمان های غیر دولتی در تأمین مشارکت، جهانی شدن ، سازما‌ن‌های غیر دولتی و توسعه پایدار از شش بخش این کتاب است

دانلود بخشی از کتاب نقش-سازمان‌ها-انتشارات-مازیار

261,000 ریال

موجود در انبار