داخل رو نگاه کنید

پارادوکس: نُه معمای بزرگ فیزیک

به زودی محتوای پشت جلد قرار میگیرد.

در پاییز 98 چاپ خواهد شد.