داخل رو نگاه کنید

مجموعه کتاب‌های ریچارد داکینز

این پکیج شامل دوعنوان پرفروش منتشر شده میباشد و خرید به منزوله دریافت هر دو عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.
لازم به ذکر است هر دو عنوان بدون تغییر نسبت به متن اصلی میباشند
عنوان اول: ساعت ساز نابینا
عنوان دوم: ژن خودخواه