حراج!

مغز داستان شما

در سکوت و تاریکی درون جمجمه هر انسانی مغز فعالی وجود دارد که شرحی از واقعیت جهان را ارائه می دهد و داستانی از هویت او را روایت میکند . دیوید ایگلمن در این کتاب ما را به سفری میبرد که در آن با تکیه بر یافته های نوین علوم اعصاب می توانیم بهتر به ماهیت وجود انسان و معنای زندگی پی ببریم . واقعیت چیست ؟ ما کیستیم ؟ما چگونه تصمیم میگیریم ؟ چرا انسان ها در سراسر عالم به وجود هم نیاز دارند ؟پیشرفت های فناوری در آینده نزدیک چه تغییراتی در معنی وجود انسان ایجاد میکند ؟ دستاوردهای علوم اعصاب در افزایش توانایی های ورزشی ، پیشگیری از نسل کشی ، درمان اعتیاد ، محدود کردن جرم و جنایت در جوامع بشری ، معالجه ناتوانی های جسمی و درمان کوری و کری ، و نیز نیل به جاودانگی چگونه میتوانند مفید باشند؟


387,000 ریال

موجود در انبار