داخل رو نگاه کنید
10 %

طرح بزرگ


طرح بزرگ

هریک از ما مدت کوتاهی زندگی میکنیم که در آن سعی داریم تا در کل جهان اگر شده اندکی کاوش کنیم. انسانها گونه ­ی کنجکاوی هستند. ما از خود سوآلاتی میپرسیم و بدنبال پاسخ آنها میگردیم. انسانها همواره، با زندگی در این دنیای پهناور، که هم مهربان و هم بیرحم است، و تعمق در آسمانهای بیکران، از خود سوآلات بسیاری پرسیدهاند: چگونه میتوانیم جهانی که خود را در آن یافتهایم درک کنیم؟ جهان چگونه رفتار میکند؟ واقعیت بیرون از وجود ما چیست؟ همه اینها از کجا آمده­­­­ اند؟ آیا جهان به خالقی نیاز دارد؟ ما اغلب، زمان زیادی برای یافتن پاسخ این سوآلات صرف نمیکنیم، اما تقریباً همه ما گاهی اوقات به آنها میاندیشیم.
به طور معمول این سوآلات در حوزه فلسفهاند، اما فلسفه اینک مرده است. فلسفه نتوانست پیشرفتهای جدید در علم، مخصوصاً فیزیک را تاب بیاورد. به این ترتیب دانشمندان، در تلاش برای آگاهی بیشتر، حامل مشعل اکتشافات شدند. هدف این کتاب پاسخ به سوآلاتی است که از طریق کشفیات جدید و پیشرفتهای نظری مطرح شدهاند. این پاسخها تصویر جدیدی از جهان و جایگاه ما در آن ارائه کرده که نه تنها با آنچه مدتها پیش تصور میکردیم بسیار متفاوت است، بلکه حتی تصویر یک یا دو دهه پیش را هم به چالش میکشد. با این حال رد پای طرحهای اولیه این تصویر جدید را میتوان در یک قرن پیش جستجو کرد.