داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های نیل دگراس تایسن – کیهان‌شناسی

این پکیج شامل دو عنوان منتشر شده میباشد و خرید به منزوله دریافت هر دو عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: راز آفرینش جهان هستی – چهارده میلیارد سال تکامل کیهانی
عنوان دوم: اخترفیزیک برای افراد بیقرار