داخل رو نگاه کنید

پیگیری دیوانه وار


پیگیری دیوانه‌وار: دیدگاهی شخصی از نویسندگی علمی

این کتاب پر ازنکته های جالب و نمونه‌ای از نویسندگی علمی است که توسط یکی از مردان بزرگ علم نوشته شده است. این کتاب بیش از یک زندگینامه خودنوشت است و شرحی زیبا در مورد اینکه دانشورزی چگونه انجام میشود، احساس آن، شانس، اندیشه و کاری که لازمه ی ان است.

فرانسیس کریک با جیمز واتسون و موریس ویلکینز به طور مشترک جایزه ی نوبل سال ۱۹۶۲ را برای کشف ساختمان DNA دریافت کرد، که بزرگترین پیشرفت زیست شناختی در قرن بیستم محسوب میشود.موجودی همراه با کمی مخدوشی جلد همراه است