داخل رو نگاه کنید
10 %

چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی؟ را اختراع کرد؟


چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی؟ را اختراع کرد؟

این کتاب راهنمایی است برای فناوریها و اختراعها و ابداع هایی که زندگی مردم جوامع غربی را از سال ۱۵۰۰ میلادی تاکنون دگرگون ساخته است و در حکم مکمل کتاب چه کسی، چه وقت، چه چیزی را کشف کرد؟ است که درباره ی کشف ها و مفاهیم علمی بحث میکند. هرچند علم و فناوری به ویژه از قرن نوزدهم به بعد به شکل ناگسستنی با هم پیوند یافته اند. علم را کنجکاوی بشر، نیاز او به دانستن و فهمیدن به پیش میراند. اما انگیزه ی پیشبرد فناوری نیاز انسان به بقا و تکثیر است، ضرورت دسترسی به غذا، سرپناه، گرما، حمل ونقل، ارتباط، حفظ سلامت، سرگرمی و آموختن مطالب نو. مثل رویکردی که در کتاب قبلی به قلمرو علم داشته ایم، در این کتاب نیز اختراعها و ابداعهای عمده در بستر زمان، مکان و محیط مورد بررسی قرار میگیرند. شما با افرادی که درگیر مسائل بوده اند آشنا خواهید شد و به ابتکار و پشتکاری که از خود بروز دادند و شکست ها یا پیروزی هایی که داشتند پی میبرید. فناوری به همان اندازه که با اشیاء مربوط است، با افراد نیز سروکار دارد افرادی که اختراع کردند و کسانی که از اختراع های آنان بهره مند شدند لذا در این کتاب به هر دو گروه توجه خواهیم کرد. برای آسانتر کردن جستوجو نمایه هایی برای افراد و اختراع ها تدوین کرده ایم. مسئله‌ی چه وقت هم با ترتیب و تنظیم شرح وقایع که براساس زمان است مشخص میگردد و هم با فهرست زمان (Time line) که در پایان کتاب درست پیش از دو نمایه ی مذکور قرار گرفته و گام های اصلی بخش های مهم فناوری طی ۵۰۰ سال گذشته را در خود دارد و راهنمای خوانندگان برای درک ماجراهاست. 

450,000 ریال 405,000 ریال

موجود در انبار